Producenci

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ACCS Sp. z o.o.  z 22.08.2013r.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ACCS Sp. z o.o.;
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.accs.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.accs.sklep.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.accs.sklep.pl, zwanego dalej "Sklepem", "Sklepem internetowym" lub  jest ACCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524 267 68 21 oraz numer statystyczny REGON: 010057251.
 4. Kapitał zakładowy 500000,00zł
 5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym ACCS.sklep.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem".
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza http://accs.shoper.pl/pl/i/Regulamin/2 zatytułowanego Regulamin i zamieszczonego w nagłówku i stopce serwisu Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) http://accs.shoper.pl/pl/i/Regulamin/2. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie Sklepu (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.accs.sklep.pl) oraz akceptacja regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML 4, CSS 3, JavaScript
  4. włączona obsługa języka JavaScript,
  5. włączona obsługa plików Cookies
  6. aktywne konto e-mail.
 3. ACCS Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ACCS Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ACCS Sp. z o.o.
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ACCS Sp. z o.o.,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ACCS Sp. z o.o.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.accs.sklep.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 4. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. ewentualnego komentarza do zamówienia wprowadzonego przez Klienta,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie" co wiąże się z akceptacją treści Regulaminu
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ACCS Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przyjęto Zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

  - firmy kurierskiej DPD - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym,

  - InPost Kurier, InPost Paczkomaty  - czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym,                                                                                                                                                                                                                                                                            - InPost Paczkomaty - Paczka w Weekend - klient, składając zamówienie do 12:00 piątek, ma możliwość wyboru sposobu dostawy: Paczkomaty InPost - Paczka w Weekend. Wybierając jako punkt odbioru Paczkomat 24/7, klient będzie mógł odebrać przesyłkę w najbliższy weekend. Dodatkowy koszt takiej dostawy w weekend (dodany do kosztów podstawowych dostawy Paczkomaty InPost) wynosi tylko 5,00 złotych,

  - Poczty Polskiej Kurier 48 i Poczty Polskiej Odbiór w Punkcie.

  Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Produkty oznakowane etykietą "wysyłka 24h" są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy . Dostawa towaru możliwa jest tylko w dni robocze.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT na życzenie klienta.

§ 7. Ceny i metody płatności

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności (dostępne formy płatności):

  - przelew na rachunek bankowy (Bank Santander S.A. nr konta: 64 1090 1694 0000 0001 2289 3742)

  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  - płatność w systemie (płatności elektroniczne Dotpay)    

  - płatność odroczona PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni. Usługa ta jest dostępna dla transakcji między 10,00 zł a 10 000,00 zł, po pozytywnej decyzji kredytowej                                                     

  - przy odbiorze zamówionego towaru w magazynie (ul. Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego) możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.

  - przy płatności za pobraniem doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 4,00 zł

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy   

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo  odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ACCS Sp. z o. o., Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, accs.sklep@accs.sklep.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Zwrot zakupionego towaru jest możliwy tylko z  ORYGINAŁEM PARAGONU FISKALNEGO otrzymanego wraz z dostawą towaru, nawet jeżeli zwracana jest tylko część z kilku zakupionych produktów. Bez tego dokumentu zwroty nie będą honorowane.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem ( poza kosztami zwrotu).

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ACCS Sp. z o. o. 05-082 Blizne Łaszczyńskiego ul. Fortowa 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Nie ponosimy kosztów zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klient ma możliwość z korzystania z opcji wygodnych i szybkich zwrotów do Paczkomatów InPost. Dzięki tej usłudze, klient w pięciu krokach opisanych na stronie www.szybkiezwroty.pl, może wysłać do nas zwrot, nadając paczkę w Paczkomatach InPost. Na liście sklepów internetowych klient znajdzie nasz sklep pod nazwą: ACCS sklep sportowy. Koszt takiego zwrotu zostanie odjęty od należnej klientowi kwoty zwrotu płatności i wynosi: dla Gabarytu "A" (80x380x640mm)-10,50zł, dla Gabarytu "B" (190x380x640mm)-11,00zł, dla Gabarytu "C" (410x380x640mm)-11,50zł. (czyli tyle co koszt podstawowy dostawy do Paczkomatów InPost dla w/w gabarytów).

 1. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które nie mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  – Adresat:

  ACCS Sp. z o. o.

  Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

  accs.sklep@accs.sklep.pl

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Data

  (*) Niepotrzebne skreślić

Pobierz formularz zwrotu

§ 9. Wymiana zamówionego towaru

 1. Bez uszczerbku dla praw klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia klientowi towaru zgodnego z umową klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na zasadach poniżej (pkt VII.2-7).
 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
 3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 15 zł.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
 5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
 6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

§ 10. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 2. ACCS Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres accs@accs.waw.pl. ACCS Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
 5. ACCS Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ACCS Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ACCS Sp z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. ACCS Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Klient będący konsumentem i ACCS Sp. z o. o. mogą rozwiązać spór przez Internet. Informacja na temat rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ACCS Sp. z o.o.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie:

      ACCS Sp. z o.o. ważne od dnia 25.05.2018

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ACCS Sp. z o.o. - z siedzibą              w Blizne Łaszczyńskiego, ul. Fortowa 1 posiadająca numer identyfikacji podatkowej                    NIP: PL 524 267 68 21 oraz numer statystyczny REGON: 010057251 będącą jednocześnie sprzedawcą w Internecie pod nazwą accs.sklep.

  Kontakt z nami
  Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w związku z zagadnieniem dotyczącym danych osobowych napisz do nas e-mail na adres accs@accs.waw.pl , accs.sklep@accs.sklep.pl, telefon kontaktowy: +48 501434950, lub prześlij list na adres ACCS Sp. z o.o., ul. Fortowa 1 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem "Moje dane osobowe".

  SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym sklepie ACCS Sp. z o.o. oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi konsultantami. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdziesz w części "W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe".

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Prowadzenie serwisu www.accs.waw.pl
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na nasz newsletter.
  Realizacja sprzedaży
  Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz), rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.

  Wysyłka ankiety z prośbą o opinię odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody i istnieje możliwość jej cofnięcia przez wysłanie maila na adres: accs.sklep@accs.sklep.pl.
  W tych przypadkach Twoje dane osobowe zostaną udostępnione odpowiedniemu usługodawcy, odpowiedzialnemu za dane świadczenie. Szczegółowa lista podmiotów, z którymi współpracujemy jest dostępna "Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych".
  Cele marketingowe
  Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.
  Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa dres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu ACCS. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres: accs.sklep@accs.sklep.pl.

  W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie

  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
  3. adres zamieszkania
  4. adresy dostaw
  5. numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
  6. adres e-mail
  7. numer telefonu
  8. historia transakcji (w tym co i kiedy kupiłeś czy sposoby dokonywania płatności)
  9. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
  10. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
  11. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
  12. historia Twojej komunikacji z nami
  13. dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
  14. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
  15. twoje reklamacje
  16. twoje opinie
  17. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
  18. udzielone przez Ciebie zgody.  * Czym są pliki cookies ?
  To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
  Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
  obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
  prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
  obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
  przedstawianie sprofilowanych ofert,
  statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

  NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:
  Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.accs.sklep.pl oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rękojmi (według Twojego wyboru);
  jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);
  Usługi gwarancji są realizowane przez podmioty zewnętrzne (ich listę znajdziesz "Kto jest odbiorcą Twoich danych"), przy współpracy ze strony naszych sklepów;
  dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

  JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
  rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany do czasu wypisania się z serwisu/newslettera; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
  realizacja sprzedaży przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszym sklepie).

  KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
  Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.
  Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
  firmom przewozowym w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
  serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
  firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd. ; Hostingiem naszego sklepu zajmuje się firma:

   Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie

  1. Władysława Łokietka 79

  31-280 Kraków

   firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach pomagają nam, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania z naszego serwisu. Za to odpowiedzialna jest firma Ceneo.pl Sp. z o.o.
  Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.
  W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi przez Ciebie zakupami, Twoje dane osobowe niezbędne dla zrealizowania płatności udostępniamy podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym:
  system płatności Dotpay

  Twoje dane osobowe w określonych przypadkach przetwarzamy nie jako administrator, lecz jako procesor, działający na zlecenie innych podmiotów. Podobnie może być i tak, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i na rzecz innego administratora danych. Są to następujące przypadki:
  realizacja roszczeń z tytułu gwarancji producenta dany producent sprzętu, co do którego zgłaszane jest roszczenie gwarancyjne.
   
  Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych - wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

  Przekazanie danych do podmiotów dostarczających systemy opinii następuje za uprzednią zgodą klienta i można ją wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: accs.sklep@accs.sklep.pl

  W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
  Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
  Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
  Reguła adekwatności
  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.
  Reguła transparentności
  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.
  Reguła prawidłowości
  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem accs.sklep@accs.sklep.pl
  Reguła integralności i poufności
  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
  Reguła rozliczalności
  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

  JAKIE ZGODY ZBIERAMY?
  W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:
  zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd.
  Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie.
  Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres accs.sklep@accs.sklep.pl lub listownie na ACCS Sp. z o.o. ul.Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem "Moje dane osobowe". Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.
  Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  JAKIE MASZ PRAWA?
  Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
  Twoje prawa obejmują:
  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
  Prawo do poprawiania danych
  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części "W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe", uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
  Prawo do żądania usunięcia danych
  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
  Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
  Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail  accs.sklep@accs.sklep.pl lub listownie na ACCS Sp. z o.o. ul.Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem "Moje dane osobowe".
  Na te dane można pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
  Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

  CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
  Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
  Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail accs.sklep@accs.sklep.pl lub listownie na ACCS Sp. z o.o. ul.Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego z dopiskiem "Moje dane osobowe".


  BEZPIECZEŃSTWO:

  • Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma ACCS Sp z o.o. mająca swoją siedzibę w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 przy ul. Fortowa 1
  • Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieuprawnionych na specjalnie zabezpieczonych serwerach (między innymi poprzez zapory sieciowe typu firewall).
  • Wszystkie informacje jakie są przesyłane do naszych serwerów, a w szczególności dane dotyczące płatności są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) za pomocą 128/256-bitowego kodowania dzięki czemu nawet w przypadku przechwycenia transmisji, dane te są niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
  • Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy accs.sklep.pl

   

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

  • Aby zrealizować zamówienie złożone w serwisie www.accs.sklep.pl musimy uzyskać niezbędne do tego dane, czyli: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP (jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT), adres dostawy (oraz ewentualnie adres do faktury), adres e-mail oraz numer telefonu. Bez otrzymania powyższych informacji zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe.
  • W celu zrealizowania zamówienia www.accs.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

   

  NEWSLETTER:

  • Na stronie www.accs.sklep.pl każdy użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji konta, może wyrazić chęć otrzymywania newslettera. Oznacza to wyrażenie zgody na otrzymywanie od www.accs.sklep.pl okresowych wiadomości e-mail, na adres podany w trakcie rejestracji konta, informujących o nowościach, promocjach, konkursach itp.
  • Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w link do wypisu w dowolnym e-mailu otrzymanym od www.accs.sklep.pl albo poprzez wysłanie do www.accs.sklep.pl wiadomości email z prośbą o wypisanie z newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie.

   

  COOKIES (CIASTECZKA):

  • Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.
  • Obecnie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
   • Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.accs.sklep.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
   • Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji, np. płatności;
   • Pliki społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem.
   • Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (Google). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
  • Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia końcowego z reguły pozwalają na wykorzystywanie Cookies bez żadnych ograniczeń. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmienić zakres i zasady wykorzystywania plików Cookies wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego.

Dane kontaktowe:
ACCS Sp. z o. o.
ul. Fortowa 1
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
woj. mazowieckie
Tel./fax: + 48 22 670 22 53 lub 63, +48 501434950
Fax: + 48 22 398 78 23
E-mail: accs@accs.waw.pl
NIP: 524 267 68 21
REGON: 010057251

Produkt dnia
Stół do tenisa stołowego FAS Hobby Indoor blue (do wewnątrz)
Stół do tenisa stołowego FAS Hobby Indoor blue (do wewnątrz)

1 890,00 zł

Cena regularna: 2 100,00 zł

Najniższa cena: 1 890,00 zł
szt.
Kije Nordic Walking VIPOLE Vario Top Click green P20 450
Kije Nordic Walking VIPOLE Vario Top Click green P20 450

190,00 zł

Cena regularna: 220,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł
szt.
Zestaw opaska Performance Light + słuchawki EAREBEL Set JBL Bluetooth yellow S/M
Zestaw opaska Performance Light + słuchawki EAREBEL Set JBL Bluetooth yellow S/M

340,00 zł

Cena regularna: 380,00 zł

Najniższa cena: 380,00 zł
szt.
Gra plenerowa Funsport SUNFLEX Zestaw Kusza i Strzały
Gra plenerowa Funsport SUNFLEX Zestaw Kusza i Strzały

47,50 zł

Cena regularna: 95,00 zł

Najniższa cena: 75,00 zł
szt.
Kajak VIAMARE Kayak 330 długość 330 cm wyporność 200 kg PCV z nylonowym pokryciem
Kajak VIAMARE Kayak 330 długość 330 cm wyporność 200 kg PCV z nylonowym pokryciem

1 940,00 zł

Cena regularna: 2 700,00 zł

Najniższa cena: 2 290,00 zł
szt.
Rakietka do tenisa stołowego SUNFLEX Yiu Kwan To 10378
Rakietka do tenisa stołowego SUNFLEX Yiu Kwan To 10378

149,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 155,00 zł
szt.
Bojka asekuracyjna RESTUBE swim buoy
Bojka asekuracyjna RESTUBE swim buoy

179,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł
szt.
Kask rowerowy CASCO Activ 2 black neon M
Kask rowerowy CASCO Activ 2 black neon M

290,00 zł

Cena regularna: 445,00 zł

Najniższa cena: 445,00 zł
szt.
Deska SUP VIAMARE SUP Board 300 red długość 300 cm wyporność 120 kg
Deska SUP VIAMARE SUP Board 300 red długość 300 cm wyporność 120 kg

990,00 zł

Cena regularna: 2 100,00 zł

Najniższa cena: 1 240,00 zł
szt.
Rakietka do badmintona SUNFLEX Supreme
Rakietka do badmintona SUNFLEX Supreme

115,00 zł

Cena regularna: 145,00 zł

Najniższa cena: 145,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Rabat

TWOJA OPINIA JEST DLA NAS CENNA!

Po otrzymaniu od nas Twojego zamówienia poprosimy Cię mailem, abyś podzielił się wrażeniami z zakupów w naszym sklepie i ocenił nasze produkty. Odwdzięczymy się rabatem na następne zakupy w wysokości 10% (za opinie ze zdjęciem) lub 5% (za opinie bez zdjęć).

Sklep internetowy Shoper.pl