Producenci
Centrum obsługi

Infolinia:
tel: 48 22 670 22 53

tel: 696 181 742 Kamil

tel: 508 262 592 Paweł

tel: 696 181 672 Roman


Czynna: 8:00 - 16:00

e-mail: accs.sklep@accs.sklep.pl

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ACCS Sp. z o.o.  z 22.08.2013r.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ACCS Sp. z o.o.;
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.accs.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.accs.sklep.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.accs.sklep.pl, zwanego dalej "Sklepem", "Sklepem internetowym" lub  jest ACCS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524 267 68 21 oraz numer statystyczny REGON: 010057251.
 4. Kapitał zakładowy 500000,00zł
 5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym ACCS.sklep.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem".
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza http://accs.shoper.pl/pl/i/Regulamin/2 zatytułowanego Regulamin i zamieszczonego w nagłówku i stopce serwisu Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) http://accs.shoper.pl/pl/i/Regulamin/2. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji konta znajdującego się na stronie Sklepu (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.accs.sklep.pl) oraz akceptacja regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
  2. szerokopasmowe łącze internetowe;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML 4, CSS 3, JavaScript
  4. włączona obsługa języka JavaScript,
  5. włączona obsługa plików Cookies
  6. aktywne konto e-mail.
 3. ACCS Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ACCS Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ACCS Sp. z o.o.
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ACCS Sp. z o.o.,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ACCS Sp. z o.o.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.accs.sklep.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 4. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
  Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. ewentualnego komentarza do zamówienia wprowadzonego przez Klienta,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie" co wiąże się z akceptacją treści Regulaminu
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ACCS Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przyjęto Zamówienie", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Jeżeli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z tego powodu, iż towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców sklepu klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską FedEx ( czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze - na ogół jednak paczki dostarczane są w ciągu 1 dnia roboczego), poprzez usługę Paczkomaty.pl (czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze - choć często paczki trafiają do wybranego paczkomatu w ciągu 1 dnia roboczego).Dokładne Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dokładny termin wysyłki zamówienia zostanie podany w trakcie składania Zamówienia, gdyż zależy on od dostępności towaru w naszym magazynie jak i u dostawców. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Na stronie z opisem produktu, w polu zatytułowanym Dostępność, podany jest szacowny termin wysyłki towaru.
 4. Produkty oznakowane etykietą "wysyłka 24h" są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach o tej formie płatności), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. Dostawa towaru możliwa jest tylko w dni robocze.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT na życzenie klienta.

§ 7. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 23%, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  KARTĄ KREDYTOWĄ, DEBEToWĄ albo E-PRZELEWEM - poprzez serwis dotpay.eu (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.accs.sklep.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail accs@accs.waw.pl bądź na adres: ACCS Sp. z o.o. ul. Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer , - zamówienia oraz dane niezbędnych do dokonania przelewu.
 2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ACCS Sp. z o.o. ul. Fortowa 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ACCS Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 4. Wraz z towarem klient powinien odesłać dowód zakupu (faktura VAT).
 5. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego konto bankowe niezwłocznie, nie póniej niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  - towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
 9. Sklep ACCS Sp. z o.o. nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

§ 9. Wymiana zamówionego towaru

 1. Bez uszczerbku dla praw klienta będącego konsumentem w przypadku dostarczenia klientowi towaru zgodnego z umową klientowi przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu na zasadach poniżej (pkt VII.2-7).
 2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
 3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru wynosi 15 zł.
 4. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
 5. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
 6. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

§ 10. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 2. ACCS Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres accs@accs.waw.pl. ACCS Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
 5. ACCS Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ACCS Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ACCS Sp z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. ACCS Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ACCS Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ACCS Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Produkt dnia
LADIES DOWNSHELL GLOVES XS
LADIES DOWNSHELL GLOVES XS
129,00 zł
szt.
4-FIGHTER SET
4-FIGHTER SET
210,00 zł
szt.
LADIES STYLE MITTS M  BLACK
LADIES STYLE MITTS M BLACK
149,00 zł
szt.
FAMILY SET
FAMILY SET
175,00 zł
szt.
LADIES DOWNSHELL MITTS XS
LADIES DOWNSHELL MITTS XS
129,00 zł
szt.
ZINAIDA BEANIE 53 DARK HEATHER
ZINAIDA BEANIE 53 DARK HEATHER
90,00 zł
szt.
2-ATTACKER SET
2-ATTACKER SET
85,00 zł
szt.
POKROWIEC NA 12 RAKIETEK
POKROWIEC NA 12 RAKIETEK
80,00 zł 50,00 zł
szt.
ADELE BAG  YELLOW
ADELE BAG YELLOW
165,00 zł
szt.
LADIES STYLE MITTS XS WHITE
LADIES STYLE MITTS XS WHITE
149,00 zł
szt.
SKULL BEANIE 53 BLACK
SKULL BEANIE 53 BLACK
85,00 zł
szt.
SAKE BEANIE ARMY
SAKE BEANIE ARMY
60,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl